Hírek : Az adó végrehajtásához való jog elévülése (2019. Október 10. | 13:25)
  • Az adójogban az elévülés kapcsán kétféle jog: az adómegállapításhoz való jog, valamint az adó végrehajtásához való jog elévüléséről beszélhetünk.
  • Írásunk első részében az adómegállapításhoz való jog elévülésére irányadó főbb szabályokat ismertettük, mely körben szót kell még ejteni az adózással kapcsolatos hagyatéki eljárásra és bűncselekményekre vonatkozó rendelkezésekről. 


Hagyatéki eljárás esetében hogyan alakul az elévülési időszak?

Ha hagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor, az adó megállapításához és a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévülése az adózó halálának napjától a hagyatéki eljárást lezáró döntés véglegessé válásának időpontjáig nyugszik [Art. 203. § (9)]. Csak az érthetőség kedvéért: az elévülés nyugvása azt jelenti, hogy az az idő nem számít bele az elévülés idejébe, tehát annyi idővel hosszabb lesz az elévülési idő.

Mi a helyzet a bűncselekmények elévülésével?

A bíróság által jogerősen megállapított egyes bűncselekmények, így például csalás (Btk. 373. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), csődbűncselekmény (Btk. 404. §) esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül [Art. 203. § (4)].

Az adó végrehajtásához való jog elévülése

Az adó végrehajtásához való jog elévülése azt jelenti, hogy ha van egy bevallott vagy adóellenőrzés során feltárt adófizetési kötelezettségünk, azt mikortól nem hajthatja végre az adóhatóság velünk szemben. 

A tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Vagyis az adótartozás annak az évnek az utolsó napjától számított 4 évet követően évül el, amikor azt bevallottuk, vagy azt nálunk jogerősen megállapították.

Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik [2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt.) 19. § (1)]. Tehát, amennyiben az adóhatóság például inkasszálta a számlánkat, vagy ingó, ingatlan tulajdonunkat lefoglalta stb., akkor az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

Mi történik az adóbevallás késedelmes benyújtása esetén?

A  bevallás, az adatbejelentés, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés késedelmes benyújtása esetén az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése a bevallás, adatbejelentés, a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés benyújtásának időpontjával megszakad, és az elévülés a bevallás, adatbejelentés, a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján előírt járulékfizetési kötelezettségekre vonatkozó bejelentés benyújtását követő napon újból megkezdődik [Avt. 19. § (2)].

Ha az adós ellen felszámolási eljárás indul

Ha az adós ellen felszámolási eljárás indul, a tartozás végrehajtásához való jog elévülése a felszámolás kezdő időpontjával megszakad, és az elévülés a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon újból megkezdődik. 

Ha a tartozás végrehajtásához való jog elévült, a tartozást terhelő késedelmi pótlékot is elévültnek kell tekinteni [Avt. 19. § (3)].

A régi és az új Art. és az Avt. rendelkezéseinek alkalmazása

Az adójogi elévülés szabályait a 2018. január 1. előtt indult eljárások, valamint ezen időpont előtt keletkezett kötelezettségek esetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza. Az adómegállapítás elévülésére irányadó – fentebb taglalt – új szabályok az adózás rendjéről szóló új törvényben (2017. évi CL. tv.: Art.) találhatók, amelynek rendelkezéseit a 2018. január 1-jei hatálybalépését követően indult, az ezen időpontot követően megismételt eljárásokban, valamint a hatálybalépést követően esedékessé vált kötelezettségekre kell alkalmazni. 2018. január 1-jétől pedig nem az adózás rendjéről szóló jogszabály (Art.), hanem külön adóvégrehajtási kódex (Avt.) szabályozza az adóvégrehajtásokat.

dr. Nagy András ügyvéd

2019.10.07., 06:15 Frissítve: 2019.10.04., 16:52


Forrás: Adózóna.hu
Vissza a hírekhez